ကာေမသုမိစၦာစာရ

Go down

ကာေမသုမိစၦာစာရ

Post  Admin on Sun Dec 20, 2009 11:27 am

ကာေမသုမိစၦာစာရ
၁။ မာတုရကၡိတ-မိခင္ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာမိန္းမ
၂။ ပိတုရကၡိတ-ဖခင္ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာမိန္းမ
၃။ မာတာပိတုရကၡိတ-မိဘႏွစ္ပါးလံုးေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာမိန္းမ
၄။ ဘဂိနိရကၡိတ-အမညီမတို႔ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာမိန္းမ
၅။ ဘာတုရကၡိတ-အစ္ကို/ေမာင္တို႔ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာမိန္းမ
၆။ ဥာတိရကၡိတ-ေဆြမ်ိဳးတို႔ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာမိန္းမ
၇။ ေဂါတၱရကၡိတ-အႏြယ္တူလူတို႔ကေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာမိန္းမ
၈။ ဓမၼရကၡိတ-အတူတကြတရားက်င့္ေဖာ္ျဖစ္သူတို႔ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာမိန္းမ
မွတ္ခ်က္။ ။ထိုရွစ္ေယာက္ေသာမိန္းမတို႔သည္ ကာမပိုင္ေယာက္က်ားမရွိေသာ အပ်ိဳမိန္းမမ်ားတည္း၊ မိမိတို႔ကာမအေတြ႕ကို မိမိသေဘာရွိေပးနိဳင္ၾကသည္။ မိဘစသည္တို႔က ေစာင့္ေရွက္ပါသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း သူတစ္ပါးတို႔မေစာ္ကားနိဳင္ရံုသာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကာမကို မိဘတို႔မပိုင္ၾက။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုမိန္းမမ်ားသည္ မိမိ၏သူတစ္ပါးအားေပးသည့္အတြက္ ကာေမသုမိစၦာစာရမျဖစ္။

၉။ သပရိဒ႑ာ- အာဏာပိုင္တို႔က မိမိကိုယ္တိုင္သိမ္းပိုက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သြားလာသူတို႔အား ဒဏ္ထားေသာမိန္းမ။
၁၀။ သာရကၡာ-ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းၿပီးေသာမိန္းမ။
၁၁။ ဓနကၠီတာ-ဥစၥာျဖင့္၀ယ္အပ္ေသာမယား။
၁၂။ ွဆႏၵ၀ါသိနီ-ႏွစ္ဦးသေဘာတူေနထိုင္ေသာမယား။
၁၃။ ေဘာဂ၀ါသိနီ-စည္းစိမ္ဥစၥာအတြက္ သြားေရာက္ေနထိုင္ေသာမိန္းမ။
၁၄။ ပဋ၀ါသိနီ- အ၀တ္တန္ဆာအတြက္ သြားေ၇ာက္ေနထိုင္ေသာမိန္းမ။
၁၅။ ၾသဒပတၱကိနီ- ေရခြက္တြင္လက္စံုခ်ကာ ထိမ္းျမားရေသာမယား။
၁၆။ ၾသဘဋစုမ္ဗဋာ-ခ်အပ္ေသာေခါင္းခုရွိေသာမယား။ (ဦးေခါင္းေပၚတြင္ ေခါင္းခုထားၿပီးလွ်င္ ပဲျပဳတ္စသည္ေရာင္းကာ အသက္ေမြးရေသာ ဆင္းရဲသူမကေလးကို တခ်ိဳ႕ကမယားအျဖစ္အတည္ယူလိုက္ေသာအခါ ပဲျပဳတ္စသည္ကို မေရာင္းရေတာ့သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေပၚကေခါင္းခု က်သြားၿပီးဟူလို)
၁၇။ ဓဇာဟဋာ-နိဳင္ငံျခားသို႔ စစ္တိုက္သြားရာ စစ္ေအာင္သျဖင့္ေအာင္လံကိုစိုက္ေထာင္ကာ ယူေဆာင္အပ္ေသာ သံု႕ပန္းတို႔တြင္ မယားအျဖစ္သိမ္းပိုက္အပ္ေသာမယား။
၁၈။ ကမၼကာရီဘရိယာ- အေစခံမယားမ်ိဳး
၁၉။ ဒါသီဘရိယာ-ကၽြန္မယား
၂၀။ မုဟုတၱိကာ-အတည္မၿမဲမဟုတ္ပဲ ရက္အနည္းငယ္မွ် နာရီပိုင္းမွ် မယားျပဳအပ္ေသာမယားမ်ိဳး။

ထိုျပအပ္ေသာမယားမ်ားသည္ မိမိကိုပိုင္ေသာ ေယာက်ၤားမ်ားနွင့္သာ ေပ်ာ္ပါးခြင့္ရွိ၏။ မိမိကာမကို အျခားေယာက်ၤားတို႔အားေပးလွ်င္ ခိုးၿပီးေပးရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ ကာေမသုမိစၦာစာရအျပစ္ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည့္တန္ဆာမတို႔သည္ မိမိကို ေငြေပးထားေသာေယာက်ၤားႏွင့္ကိစၥမၿပီးေသးသမွ် အျခားေယာက္်ားကိုလက္မခံရ၊ လက္ခံလွ်င္ မိစၦာစာရသင့္၏။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ မာတုရကၡိတစေသာ(၈)ေယာက္သည္ မိမိကာမကို သူမ်ားအားေပးေသာ္လည္း မိစၦာစာရမျဖစ္၊ သာရကၡာစေသာ(၁၂)ေယာက္ကား မိမိေယာက်္ားမွတစ္ပါး အျခားေသာေယာက္်ားကိုေပးလွ်င္ မိစၦာစာရျဖစ္၏။ ေယာက္်ားတို႔မွာ ကိုယ္ပိုင္မယားမွတစ္ပါး မာတုရကၡိတာစေသာ အပ်ိဳ/အအို(၂၀)လံုးကို က်ဴးလြန္ရာတြင္ မိစၦာစာရျဖစ္ၾကသည္။

ပါရာဇိကဏ္အ႒ကထာဒုတိယအုပ္၊ သဥၥရိတၱသိကၡာပုဒ္အဖြင့္၊ ဆ႒မူစာမ်က္ႏွာ(၁၄၁/၁၄၂)ၾကည့္ပါ။

အေမွာင္တြင္း သူ႔မယားကို ကိုယ့္မယားထင္မွတ္ၿပီး သြားလာေသာေယာက္်ား၊ ကိုယ့္ခင္ပြန္းထင္မွတ္ၿပီး သည္းခံေသာမိန္းမတို႔ မိစၦာစာရျဖစ္/မျဖစ္။
မိစၦာစာရျဖစ္၏ဟုဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ခိုးယူလိုေသာစိတ္မပါဘဲ အထင္မွားကာ ျဖစ္ရေသာေၾကာင့္ အျပစ္ႀကီးလွမည္မထင္၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ကံထုိက္ေသာ္လည္းအျပစ္မႀကီး၊ ကံမထိုက္ေသာ္လည္း အဘိဓမၼာသေဘာအရ ေစတနာယုတ္မာလွသျဖင့္ အျပစ္ႀကီးေလးေသာအရာမ်ားစြာရွိ၏။

သမီးကိုက်ဴးလြန္ေသာဖခင္ မိစၦာစာရျဖစ္/မျဖစ္။
သမီးကို မိခင္ကတစ္ဖက္တစ္လမ္းေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ရွိေသးလွ်င္ ဖခင္မိစၦာစာရျဖစ္၏။ မိခင္မရွိေသာ္လည္းေကာင္း(သို႔မဟုတ္)မေစာင့္ေရွာက္ပဲထားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မိစၦာစာရမျဖစ္၊ သို႔ေသာ္ေစတနာကား ယုတ္မာလွေခ်၏။

ျပည့္တန္ဆာမတို႔ထံ သြားလာသူမိစၦာစာရျဖစ္/မျဖစ္။
ျပည့္တန္ဆာမတို႔ကား မိဘစသည္တို႔က မေက်နပ္ေစကာမူ မိန္းမထိန္းက တစ္နည္းနည္းျဖင့္ပိုင္ေနေပၿပီ။ ထိုမိန္းမထိန္းတို႔က ေက်နပ္်လွ်င္ မုဟုတၱိကာတြင္ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ မိစၦာစာရအျပစ္္မရွိ။
(သၿဂၤ ိဳဟ္ဘာသာဋီကာ-စာမ်က္ႏွာ(၃၆၀မွ၃၆၅)အထိ)။

Admin
Admin

Posts : 28
Join date : 2009-11-19

View user profile http://badboy007.board-directory.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum